Vzdrževanje objektov

 • Vzdrževanje nepremičnin

  Vzdrževanje nepremičnine je najpomembnejši del upravljanja, saj sta prav od primernega vzdrževanja objekta odvisni kakovost bivanja in uporaba nepremičnine in njenega uporabnega zemljišča. K vzdrževanju spada izvedba vseh poslov v skladu s predpisom o graditvi objektov ter zagotavljanje delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov za zaščito in reševanje.

  Vzdrževanje nepremičnine mora biti v takšnem obsegu, da zagotavlja pogoje za normalno in varno uporabo nepremičnine, ugodje in varnost. Ti pogoji pa bodo zagotovljeni samo, če bo nepremičnina redno in v celoti primerno in zadostno vzdrževana. To pomeni, da je treba redno vzdrževati skupne prostore, vzdrževati in nadzirati gradbene elemente objekta, kot so nosilna konstrukcija, fasada, streha, stopnišča ipd. in vse inštalacije (vodovodna, električna, plinovodna in toplovodna napeljava, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje in podobno).

 • Vzdrževanje objekta - načrt vzdrževanja

  Vzdrževanje večstanovanjske stavbe bo uspešnejše samo, če bo primerno načrtovano. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo:
  - vzdrževalna dela, ki bodo opravljena v določenem   obdobju,
  - sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrtovanih   del,
  - način zagotavljanja denarnih sredstev.

  Na podlagi načrta vzdrževalnih del upravnik izdela časovni načrt, ki ga dostavi nadzornemu odboru. Zakon obvezuje etažne lastnike, da sprejmejo načrt vzdrževalnih del za najmanj eno leto in največ pet let.

 • Storitve na področju vzdrževanja

  - Priprava programa vzdrževalnih del (letni in   dolgoročni).
  - Nujna intervencijska vzdrževalna dela.
  - Organizacija in izvedba odprave poškodb na   posameznih delih ter na skupnih delih in napravah,   ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnico.
  - Organizacija in nadzor adaptacij.
  - Periodični pregledi nepremičnine ter zbiranje   podatkov za potrebna vzdrževalna dela ali   sanacijo-administrativna vodenja in obveščanje   predstavnikov etažnih lastnikov.
  - Priprava letnih poročil o izvedenih vzdrževalnih   delih.
  - Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za vsa   vzdrževalna dela.
  - Priprava in sklepanje pogodb za večja vzdrževalna   dela in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redni   servisi na skupnih delih in napravah).

  V dogovoru z etažnimi lastniki, oziroma njihovimi predstavniki, uredimo sodelovanje z zunanjimi izvajalci, ki skrbijo za nepremičnino ali njene posamezne dele. Na željo etažnih lastnikov in v skladu s potrebami uredimo redno sodelovanje pogodbenih partnerjev, ki so se po naših izkušnjah izkazali za primerno strokovne, kvalitetne in konkurenčne pri nudenju svojih uslug.